ІНФОРМАЦІЯ

про Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок-№15

комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

/Files/images/S7300333.JPG

Дата відкриття Рішення засновника 28.09.1984 року Рішення міськвиконкому 296/2 від 28.09.1984 року
Адреса закладу 63736 Харківська область м. Куп’янськ селище Ківшарівка , тел. (05742) 6-42-09
Приміщення Типове, розраховано на 14 груп, кількість місць – 295
Мережа груп В закладі функціонують 10 груп, в них 185 дітей: - 3 раннього віку; - 2 молодшого дошкільного віку (4 рік життя); - 2 середнього дошкільного віку (5 рік життя); - 3 старшого дошкільного віку (6 рік життя), з них: 1 – спеціальна група для дітей з вадами мовлення.
Кадрове забезпечення Завідувач Березюк Валентина Степанівна 1955 року народження, освіта вища, Слов’янський педагогічний інститут, 1981, спеціальність - Дошкільне виховання і психологія Стаж педагогічної роботи – 41 рік Педагогічний персонал: Вихователь-методист -1, Вчитель-логопед – 1, Музичні керівники – 3, Інструктор з фізичної культури – 1, Вихователі – 15 Якісний склад педагогів: спеціаліст вищої категорії – 2, спеціаліст І категорії – 4чол., спеціаліст ІІ категорії – 2 чол.,9 т/р -8 чол.; 8 т/р – 2 чол., 7 т/р – 4 чол.
Організація навчально-виховного процесу Зміст навчально-виховної роботи визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) та реалізується за програмами: - Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»; - Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (для дітей спеціальної групи № 12 з порушенням мови) - Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»; Парціальні програми: - Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»; - Програма фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»; - «Граючись вчимося. Англійська мова». Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації ; - Програма «Хореографія в дошкільному навчальному закладі» ДНЗ являється опорним закладом з питань організації роботи з дітьми 5-річного віку
Матеріально-технічне забезпечення Кожна вікова група має окреме приміщення: ігрову, спальню, гігієнічну кімнату, роздягальну. В закладі облаштовані кабінети завідувача, методичний кабінет, логопедичний кабінет, музична та спортивна зала, медичний кабінет (ізолятор, фізіо процедурна), кабінет охорони праці, кімната технічних засобів, пральня, харчоблок, плавальний басейн. Але басейн не функціонує в зв'язку з відсутністю гарячої води та потребує проведення капітального ремонту. Територія закладу озеленена. Кожна група має окремий майданчик, на якому встановлено ігрове обладнання. В закладі в достатній кількості м’якого та твердого інвентарю, посуду, ігрового обладнання, навчальних посібників. Технологічне обладнання в справному стані. Проведений капітальний ремонт холів в приміщенні закладу, частково замінена сантехніка, світильники, труби, водопостачання.Проведено поточний ремонт групових приміщень закладу. В закладі завершено реалізацію міні-проекту з модернізації закладів освіти відповідно до отриманого сертифікату про включення до програми НЕФКО: термомодернізація будівлі закладу, а саме: замінено 136 вікон, 7 вхідних дверей на металопластикові, установлена вентиляція з рекуперацією тепла, утеплено фасад мін ватою та сайдингом). Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року - 4млн.256тис.469грн. в тому числі: - загального фонду 3124,00 тис. грн. - Гранд - програма НЕФКО 4млн.175 тис. - спеціального фонду 78тис.345грн.

ИНФОРМАЦИЯ

о Купянском дошкольном учебном учреждении -ясла-садок-№15

комбинированного типа Купянского городского совета Харьковской области

Дата открытия Решение основателя 28.09.1984 года Решение горисполкома 296/2 от 28.09.1984 года
Адрес учреждения 63736 Харьковская область г. Купянск п.г.т. Ковшаровка, тел. 6-42-09
Помещение Типовое, рассчитано на 14 групп, количество мест – 295
Сеть групп В заведении функционируют 10 групп, в них 185 детей: - 2 раннего возраста; - 2 младшего дошкольного возраста (4-й год жизни); - 2 среднего дошкольного возраста (5-й год жизни); - 3 старшего дошкольного возраста (6-й год жизни), из них: 1 - специальная группа для детей с нарушениями речи
Кадровое обеспечение Заведующая Березюк Валентина Степановна 1955 года рождения, образование высшее, Славянский педагогический институт, 1981, специальность - Дошкольное воспитание и психология Стаж педагогической работы– 41 год Педагогический персонал: Воспитатель-методист -1, Учитель-логопед – 1, Музыкальный руководитель – 3, Инструктор по физической культуре – 1, Воспитатель– 15 Качественный состав педагогов: специалист высшей категории – 2, специалист І категории – 4; специалист ІІ категории – 2; 9 т/р -8 чел.; 8 т/р – 2 чел.; 7 т/р – 4 чел.
Организация учебно-воспитательного процесса Содержание учебно-воспитательной работы определяется Базовым компонентом дошкольного образования (новая редакция) и реализуется по программам: - Программа воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет «Дитина»; - Программа развития для детей старшего дошкольного возраста «Впевнений старт» - в специальной группе №12 для детей с нарушениями речи; - Программно-методический комплекс «Коррекционная работа по развитию речи детей 5-года жизни с ФФНМ» - адаптированная для детей 6-го года жизни, для специальной группы №12 для детей с нарушениями речи; Парциальные программы: - Программа «Народное песенное творчество в воспитании национального сознания дошкольников»; - Программа физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста «Сказочная физкультура»; - «Играя учимся. Английский язык". Программа для детей старшего дошкольного возраста, методические рекомендации; - Программа «Хореография в детском саду» ДУЗ является опорным учреждением по вопросам организации работы с детьми 5-летнего возраста
Материально-техническое обеспечение Каждая возрастная группа имеет отдельное помещение: игровую, спальню, гигиеническую комнату, раздевалку. В заведении оборудованы кабинеты заведующей, методический кабинет, логопедический кабинет, музыкальный и спортивный зал, медицинский кабинет (изолятор, физио процедурная), кабинет охраны труда, комната технических средств, прачечная, пищеблок, бассейн. Но бассейн не функционирует в связи с отсутствием горячей воды и требует проведения капитального ремонта. Территория заведения озеленена. Каждая группа имеет отдельную площадку, на котором установлено игровое оборудование. В заведении в достаточном количестве мягкого и твердого инвентаря, посуды, игрового оборудования, учебных пособий. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Произведен капитальный ремонт холлов в помещении учреждения, частично заменена сантехника, светильники, трубы водоснабжения. Произведено текущий ремонт групповых помещений. В учреждении реализовано мини-проект по модернизации учреждений образования в соответствии с полученным сертификатом о включении в программу НЕФКО: термомодернизация здания учреждения, а именно: заменено 136 окон, 7 входных дверей на металлопластиковые, установлена вентиляция с рекуперацией тепла, утеплено фасад мин ватой и сайдингом. Колличество потраченных средств на подготовку к новому учебному году - 4млн.256тис.469грн. в том числе: - общего фонда 3124,00 тис. грн. - Гранд - программа НЕФКО 4млн.175 тис. - специального фонда 78тис.345грн.

Кiлькiсть переглядiв: 160